You are attempting to visit www.juul.co.il which is a commercial site intended for individuals within Israel. Accordingly, your personal information will be collected in Israel and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent

מדיניות הפרטיות

מעודכן נכון ליום 1.3.19

ברוכים הבאים לאתר WWW.JUUL.co.il (להלן – "האתר") ו/או לאפליקציה למכשירים ניידים (להלן – "האפליקציה"), המופעלים על ידי חברת JUUL Labs and Products Ltd (להלן - "החברה" או "אנו").

תנאי מדיניות הפרטיות להלן יחולו על מידע, מכל מין וסוג שהוא, שייאסף על ידינו באמצעות האתר, האפליקציה וכן באמצעות אמצעי תקשורת נוספים כפי שיווצרו, מעת לעת, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע שייאסף על ידינו באמצעות שירות לקוחות שמופעל על ידי החברה (להלן – "אמצעי תקשורת נוספים") בין אם מידע כאמור נמסר לנו על ידך ובין אם מידע כאמור נאסף על ידינו באופן אוטומטי (להלן – "המידע" או "הנתונים"), והכל בהתאם לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות להלן.

(האתר, האפליקציה ואמצעי תקשורת נוספים ייקראו יחד להלן – "אמצעי התקשורת")

מטרת מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באמצעי התקשורת עם החברה, להודיע לך כיצד מידע נאסף באמצעות מאמצעי התקשורת עם החברה, מאוחסן ומשמש את החברה )להלן ביחד - ה"שירותים").

בעצם כניסתך לאתר ו/ או לאפליקציה ו/או עשיית כל שימוש אחר בהם ו/או יצירת כל קשר עם החברה, לרבות באמצעות יצירת קשר עם החברה באמצעות אחד מבין אמצעי התקשורת, אתה נותן את הסכמתך לכך שהחברה תאסוף, תאחסן, תשתמש ו/או תגלה מידע אישי אודותייך, לפי העניין, כמתואר במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש באתר או באפליקציה, בהתאמה.

1. כללי

1.1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ובאפליקציה וכן כל מי שיוצר עימה קשר באמצעי התקשורת, ועושה את מירב המאמצים על מנת לספק את השירותים על הצד הטוב ביותר. על מנת שהחברה תוכל להציע לך, מעת לעת, לרכוש ממנה מוצרים, לספק לך אותם, לאפשר לך אינטראקציה יעילה בעת שימושך באחד מבין אמצעי התקשורת עם החברה ו/או במוצרים המוצעים על ידה למכירה וכן לצורך תפעולו השוטף והתקין של אמצעי התקשורת ו/או המוצרים כאמור, החברה אוספת מידע אודותיך המאפשר לה לזהות אותך באופן אישי (לדוגמה, שם, כתובת ודוא"ל), וכן אוספת מידע נוסף אודותיך שאינו מזהה אותך באופן אישי (לדוגמה, פריטים כמו Cookies או מידע על בסיס מצטבר אודות מספר ותדירות הביקורים בדפים השונים באתר), לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באמצעי התקשורת ואופן השימוש במוצרים כאמור.

1.2. יובהר כי לא חלה עליך כל חובה חוקית לספק לנו נתונים אישיים אודותיך והנך מספק לנו (ככל ותספק לנו) מידע כאמור בהסכמה מלאה ומרצונך החופשי. יוסבר כי ככל ותבחר שלא לספק לנו מידע כאמור או שתבחר לספק לנו רק חלק מהמידע המבוקש, ייתכן כי לא נוכל לספק לך את השירותים במלואם ו/או רק חלק מהשירותים המוצעים על ידינו יהיו זמינים עבורך.

1.3. ככל והנך בוחר ליצור עימנו קשר באמצעות אחד מבין אמצעי התקשורת הנך מסכים לספק לנו נתונים כאמור, הנך מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסרת ו/או ייאסף אודותייך במסגרת התקשרות זו עם החברה וכמפורט במדיניות פרטיות זו, ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, אשר כולם או חלקם, עשויים להיות מאוחסנים בשרתים הממוקמים מחוץ לישראל, לרבות מדינות אירופה וארה"ב.

2. סוג המידע הנאסף

סוגי המידע שאנו אוספים, עשויים לכלול:

2.1. מידע שהנך מספק לנו:

2.1.1. מידע אשר מסופק לנו ישירות על ידך באמצעות אמצעי התקשורת עם החברה, כגון השם שלך, מספר הטלפון, המיקום, מידע לצורך תשלום וכתובת דוא"ל ו/או כל מידע אחר או נוסף אשר מסופק לנו על ידך בעת הרשמתך לאתר, כאשר הנך רוכש מוצר, מצטרף לרשימת הדיוור שלנו ו/או עומד אתנו בקשר בכל דרך אחרת (לדוגמה, באמצעות שירות הלקוחות). יוסבר כי על מנת שתוכל לרכוש מוצרים מהאתר שלנו הנך חייב להירשם לאתר ולפתוח חשבון. אנו גם עשויים לאסוף תכתובות בינך לבין החברה וכל מידע אחר שאתה מספק לחברה באמצעות האפליקציה שלנו.

2.1.2. יוסבר כי אינך מחויב לעשות שימוש באמצעי התקשורת, כולם או חלקם, וככל שבחרת לעשות שימוש הנך עשוי לספק לנו מידע אישי מזהה אודותייך מרצונך המלא והחופשי. . לדוגמה, כאשר הנך יוצר קשר עם שירות הלקוחות שלנו דרך האפליקציה, ובפנייה כאמור מקליד את שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע נוסף או אחר שאתה בוחר לכלול בהודעה כאמור יישמר במאגרי החברה. החברה משתמשת במידע אשר נאסף על ידה על מנת להפעיל ולתחזק את אמצעי התקשורת עמך, על מנת לספק לך את המוצרים והשירותים המוצעים באמצעות אמצעי התקשורת עמך, וכן על מנת לעמוד אתך בקשר ישיר. לדוגמה, על ידי משלוח הודעות דוא"ל אליך. בנוסף אנו עשויים לשאול אותך ו/או לאסוף מידע באמצעות האפליקציה, מעת לעת, על הרגלי הצריכה ו/או השימוש שלך במוצרים ו/או במוצרים דומים.

2.2. מידע שנאסף באופן אוטומטי:

2.2.1. כמו כן, ישנם סוגי מידע אשר נאספים על ידינו באופן אוטומטי כך שאנו (וצדדים שלישיים), אוספים באופן אוטומטי אודות הרגלי שימושך באתר ו/או באפליקציה בכל פעם שהנך מבקר באתר או עושה שימוש באפליקציה, ו/או עושה שימוש בשירותים המוצעים באמצעי התקשורת עם החברה ו/או קורא הודעות דוא"ל אשר נשלחות אלייך מאתנו ו/או עומד אתנו בקשר בכל דרך אחרת.

2.2.2. מידע כאמור נאסף באמצעות מגוון טכנולוגיות מעקב, לרבות באמצעות Cookies, איתותי רשת, מידע על קבצים וטכנולוגיות דומות )להלן ביחד - "טכנולוגיות מעקב").
לדוגמה, אנו עשויים לאסוף מידע כמו שם המשתמש שלך, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ,IP דפי רשת שנצפו במהלך הביקור באתר שלנו, קישורים בהם ביקרת במשך השהות שלך באתר, משך זמן השימוש בשירות שלנו, ואתר האינטרנט שממנו ניגשת לאתר שלנו.

2.2.3. כמו כן, אנו עשויים לאסוף נתונים אנליטיים, או להשתמש בכלי ניתוח של צדדים שלישיים, על מנת לסייע לנו למדוד את התעבורה ומגמות השימוש באתר ולהבין יותר את הנתונים הדמוגרפיים של המשתמשים שלנו. איסוף מידע כאמור מאפשר לנו להעצים את חווית השימוש שלך בעת הביקור שלך באתרים שלנו (לרבות שמירת ההעדפות שלך ופריטים שהוספת לרשימת הקניות שלך בין ביקורים) ולספק לך מידע ותוכן מותאמים ואישיים, לרבות תוכן ממוקד ופרסום.

2.2.4. המידע שנאסף על ידינו באמצעות Cookies אינו כולל מידע רגיש, כגון מידע על פרטי התשלום שלך. יוסבר כי הנך יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שלא יאפשר קבלת עוגיות. עם זאת, ייתכן שחלק מהשירותים ו/או האפשרויות באתר ו/או באפליקציה לא יהיו זמינים ו/או לא יפעלו בצורה תקינה ללא שימוש ב Cookies. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו לכבד את העדפות הפרטיות של המשתמשים שלנו, ככל ותבחר שלא לעשות שימוש ב Cookies ייתכן כי לא תהא לנו אפשרות לספק לך חלק מהשירותים באמצעות האתר ו/או באפליקציה.

2.2.5. ככל והנך מתחבר לשירותים שלנו על ידי שימוש באפליקציה אנו אוספים נתונים נוספים מסוגים מסוימים על המכשיר שלך לרבות בקשר לאופן השימוש בו, והכל באופן אוטומטי. כאשר הנך מוריד ומשתמש באפליקציה, החברה תקבל באופן אוטומטי מידע מסוים אודות המוצרים של החברה המחוברים לאפליקציה ו/או אופן השימוש בהם ו/או הרגלי הצריכה, וכן מידע נוסף אודות המכשיר הנייד שלך, כגון מערכת ההפעלה של המכשיר וגרסתו ומידע אודות השימוש שלך באפליקציה, כגון זמן השימוש באפליקציה, הגישה שלך לתכונות של האפליקציה והשימוש בהן, והודעות שגיאה, למעט מידע אישי אודותייך אשר מזהה אותך באופן ייחודי. החברה עשויה לשנות את המידע שהיא מקבלת מהאפליקציה, לרבות סוג המידע ואופן קבלת המידע, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ועשויה להודיע לך על שינויים אלה על ידי משלוח התראה על שינוי במדיניות הפרטיות.

3. שימוש ושיתוף במידע שנאסף

3.1. החברה משתמשת במידע שנאסף בדרכים שונות. המידע שנאסף מסייע למאמצינו לשפר את החוויה של הלקוחות והמבקרים שלנו כאשר הם מבקרים באתר ו/או באפליקציה שלנו. זאת, החל מנגישות, שיפור התוכן והמידע המוצג בו, מתן שירות לקוחות איכותי, הענקת חווית קנייה, וכלה בשביעות רצון כללית מן השירות.

3.2. החברה משתמשת במידע שנאסף באמצעות אמצעי התקשורת גם לצורך מאמצי פיתוח מוצריה, מתן מענה/ תגובות להודעות, עיבוד רכישות באתר ו/או באפליקציה, על מנת לספק לך את המוצרים או שירותים שהוזמנו על ידך, על מנת לשפר את החוויה הכוללת שלך בשימוש באתר ו/או באפליקציה, לצרכים של ניתוח פנימי, לפתור קשיים טכניים ושגיאות, להודיע לך על שינויים בשירותים שלנו, ובדרכים אחרות שאנו נודיע לך עליו מעת לעת במועד בו תספק לנו את המידע. אנו אף עשויים לשלוח אליך הודעות דוא"ל שיווקיות בקשר למוצרים או בקשר לשירות (לדוגמה, אימות חשבון, שינויים או עדכונים בתכונות האתרים, הודעות טכניות ובנושאי אבטחה).

3.3. ייתכן כי המידע (או חלקו) שנצבר על ידינו אודותייך ישותף במקרים המפורטים להלן:

3.3.1. ספקים שהם צדדים שלישיים, ספקי שירות, קבלנים ושליחים שמבצעים עבורנו שירותים כנדרש, והכל על מנת לאפשר שנוכל לספק לך את המוצר ו/או השירותים. הגרומים המפורטים לעיל עשויים לספק לנו שירותי זיהוי, הפקת תוכן פרסומי, מתן שירותי דואר, מתן שירותים פיננסיים, אירוח רשת, או מתן שירותי ניתוח. שיתוף כאמור נעשה אך ורק כאשר גופים אלה מבצעים עבורנו שירותים והם אינם קיבלו מאתנו הרשאה לאחסן מידע זה, למעט ככל הנדרש על מנת לבצע עבורנו את השירותים או בהתאם להוראות הדין.

3.3.2. כאשר הנך מפרסם מידע ו/או תוכן באזור ציבורי המשויך לחברה ו/או המזוהה עימה, לרבות, אך לא רק, ברשתות חברתיות או בלוגים, מידע כאמור חשוף לציבור הרחב ואנו רשאים לפרסם מידע זה באתר ו/או באפליקיה שלנו ובעמודי הרשתות החברתיות לצד מידע אישי מסוים שלך, כגון שם פרטי, אות ראשונה של שם משפחה ועיר מגורים;

3.3.3. בהסכמתך המפורשת, לצדדים שלישיים שעשויים לשלוח אליך הצעות ומידע על מוצרים ושירותים שאנו חושבים שתוכל ליהנות מהם.

3.3.4. חברות ומותגים אחרים בבעלות או בשליטת החברה ו/או חברות אחרות בבעלות החברה או שהחברה נמצאת תחת בעלות משותפת ביחד עמן, הכוללות גם את החברות הבנות שלה (היינו, כל ארגון שבבעלותו או בשליטתו ש החברה) או חברת האם וכל חברת בת שבבעלותה. חברות אלה ישתמשו במידע האישי שלך באותו אופן בו אנו יכולים לעשות זאת לפי מדיניות פרטיות זו.

3.3.5. צדדים שלישיים הנוגעים לעסקיה של החברה, כגון מיזוג, ארגון מחדש של החברה, מכירה של נכסי החברה או מניותיה, ארגון מחדש, מימון, שינוי בשליטה או רכישה של העסק שלנו, כולו או מקצתו, על ידי חברה אחרת או צד שלישי, או במקרה של פשיטת רגל או הליכים דומים אחרים

3.3.6. צדדים שלישיים בהתאם להוראות הדין או בכפוף לצו או על בסיס אמונה סבירה כי פעולה זו נחוצה (א) על מנת לעמוד בדרישה של רשות אכיפת חוק; (ב) לאכוף את תנאי השימוש, לצורך מתן שירות או לאבטח את המידע בהתאם להוראות הדין או לצורך אספקת השירותים שלנו; ו/או (ג) לממש, לחקור, או להגן על הזכויות, הרכוש או הביטחון של החברה ,המבקרים אצלנו באתר ו/או באפליקציה, או אחרים.

3.3.7. כמו כן, הנך מסכים כי אנו נשתף אחרים במידע מצטבר או שעבר תהליך אחר של אנונימיזציה ואינו מזהה אותך באופן אישי במישרין.

יש לשים לב:

המוצרים הנמכרים באמצעות האתר ו/או באפליקציה עשויים להיות מוצרים הנתונים להסדרה ופיקוח. ייתכן שנהיה מחויבים לשתף רשויות במידע שאנו אוספים או חלקו על מנת לעמוד בהוראות הדין. ייתכן כי נגלה מידע שנאסף על מנת לחקור, למנוע, או לנקוט פעולה בקשר לשימוש או רכישה של מוצריה חברה על ידי קטינים, פעילות לא חוקית, חשד לתרמית ו/או זיוף, מצבים שמעורבים בהם איומים על בטיחותו של כל אדם, הפרות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות שלנו, או כראיות בהתדיינות משפטית שהחברה מעורבת בהן ו/או שתהיה מעורבת בהן.

4. אימות גיל

4.1. המוצרים שאנו מוכרים באמצעות האתר ו/או האפליקציה שלנו מוגבלים על ידינו למכירה לבני 18 שנים ומעלה.

4.2. בנוסף, בכפוף לכך שהנך בן 21, אנו נשלח אליך חומרים שיווקיים ומידע המעודד או מאפשר רכישה של מוצרינו רק לאחר שתאשר לנו כי נתקיימו התנאים המצטברים להלן: ש: 1) הנך בגיל המאפשר את רכישת המוצר שאתה מעוניין לרכוש כמפורט לעיל; 2) הנך מעוניין להצטרף לרשימת הדיוור שלנו על מנת לקבל הצעות רכישה ופרסומות מהחברה (לרבות, חברה למאייד אלקטרוני). הנך מאשר ומבין כי מסירת מידע שקרי, לרבות בקשר לגילך, עלול להוות הפרה של הוראות הדין.

4.3. לפני שתוכל לבצע רכישה של מוצרים ו/או שירותים שנשלחו אלייך במסגרת היותך חלק מרשימת הדיוור שלנו, אנו נאמת את גילך באמצעות חברה שהיא צד שלישי (שאינה קשורה אלינו) אשר מבצעת עבורנו בדיקות אימות של גיל וזהות על מנת לוודא עמידה בדרישה זו.

4.4. אנו משתמשים בשירותים כאמור על מנת לאמת את המידע שאתה מספק ולהבטיח שאתה כשיר לגשת לאתר ו/או אפליקציה ולרכוש מוצרים ממנו. תהליך אימות זה פותח תוך כדי שאנו שומרים על פרטיות המידע אודות לקוחות האתר ו/או האפליקציה ולכן איננו משתפים במידע מפורש ואיננו מאפשרים גישה ישירה אליו.

4.5. במקרים מסוימים לא נוכל לאמת את גילך ו/או זהותך באמצעות שירות אימות כאמור. אם אינך מסוגל לאמת את גילך בעזרת המידע המבוקש, תתבקש להעלות העתק של תעודת הזהות שלך על מנת שהצוות שלנו יוכל לאמת באופן ידני את תאריך הלידה שלך. תעודת זהות עם תצלום מועלית למאגר המידע המאובטח של החברה ואנו מעבדים את התוצאה המסופקת ממנו מבלי לקבל קובץ המכיל את מספר תעודת הזהות שלך לצורך אחסון בשרת או במאגר המידע שלנו.

5. מעקב ופרסום מקוון של צדדים שלישיים

5.1. אנו עשויים לשתף או עשויים להתיר, לצדדים שלישיים כגון, רשתות פרסום מקוונות המופעלות על ידי צדדים שלישיים לאסוף מידע אודות שימושך באתר ו/או באפליקציה, וזאת על מנת לאפשר להם להפעיל או להציג מודעות שלמיטב הבנתנו יהיו רלוונטיות לך. בנוסף, יובהר כי האתר ו/או האפליקציה משתמש באתרים של צדדים שלישיים על מנת לספק תוכן ללקוחות החברה כגון, תכונות של רשתות חברתיות.

5.2. אתרים של צדדים שלישיים כאמור עשויים להשתיל Cookies בדפדפן שלך ו/או לאסוף את כתובת ה-IP שלך. בדרך כלל, אך לא תמיד, המידע שאנו משתפים אודותיך ניתן באמצעות Cookies או טכנולוגיות מעקב דומות, אשר מזהות את המכשיר שאתה משתמש בו ואוספות מידע, לרבות נתוני גיבוב (data hashed), מידע על זרם הקלקות, סוג הדפדפן, תאריך וזמן הביקור באתר ו/או באפליקציה ומידע אחר. מידע כאמור משמש את החברה לצורך הצגת מודעות מותאמות אישית עבורך או לצורך טיפול בשירותים המסופקים לך על ידינו באתר או באפליקציות אחרות, לרבות באמצעות פייסבוק. החברה ו/או רשתות הפרסום המקוון, תשתמשנה במידע זה על מנת שהפרסומות שיוצעו לך בעת שימושך באתר ו/או באפליקציה, תהיינה רלוונטיות יותר לתחומי העניין שלך. כמצוין לעיל, בהתאם לדפדפן או למכשיר הנייד שלך, ייתכן שבאפשרותך להגדיר את הדפדפן באופן שימחק או יודיע לך על עוגיות וטכנולוגית מעקב אחרת על ידי ניהול פעיל של ההגדרות בדפדפן או במכשיר הנייד שלך.

6. זכויות בנוגע לנתונים אודותיך

6.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הינך רשאי לבקש מהחברה שינוי או מחיקה של מידע הקיים אצלנו אודותיך. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי עיון, שינוי, תיקון, או מחיקה של מידע הנאסף אודותייך או אם אתה רוצה למחוק את שמך או תוכן המוצג לציבור אודותייך באמצעות האתר ו/או באפליקציה, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות הודעת דוא"ל לכתוב support@juul.co.il אנו נעשה כל מאמץ על מנת למחוק את המידע שלך בשלמותו ממאגר המידע שלנו בהקדם האפשרי, אך ייתכן שלא נוכל לשנות או למחוק את המידע שלך בנסיבות מסוימות. לדוגמה, במקרים בהם מוטלת עלינו חובה על פי דין לשמור מידע אודות רכישות שביצעת באתר ו/או באפליקציה למטרות ביקורת.

6.2. בנוסף לאמור לעיל באפשרותך לבחור כיצד לשלוט בהעדפות התקשורת שלך. תוכל לבחור להפסיק לקבל הודעות דוא"ל שיווקיות מאתנו על ידי משלוח הודעה בכתב אלינו (בהתאם לדרכי ההתקשרות עמנו כמפורט בסעיף ‎9 להלן) או על ידי הקלקה על הקישור "הסר מרשימת התפוצה" בהודעה עצמה. אנו עושים מאמץ לטפל בהקדם בכל הבקשות להסרה. אינך יכול לבחור לא לקבל הודעות לגבי מוצרים ושירותים נלווים. לדוגמה, אימות חשבון, תקשורת בקשר לעסקאות, שינויים/עדכונים במאפייני השירות, הודעה בעניינים טכניים ובענייני אבטחה.

7. אתרים של צדדים שלישיים

האתר ו/או האפליקציה שלנו עשוים לכלול קישורים לאתרים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים. למען הסר ספק יובהר כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על האתרים או השירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים כאמור. ככל שתכנס לקישור המוביל לאתרים אלה, עליך להיות מודע לכך שלאתרים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם, וכי איננו מקבלים אחריות כלשהי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אתרים כאמור. ככל שהנך בוחר להקליק על הקישורים הללו עלייך להיות מודע לסיכונים, ומוטלת עלייך האחריות הבלעדית לבחון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתרים המופעלים על ידי צדדים שלישים שנכנסת אליהם.

8. אבטחה

אנו רואים חשיבות עליונה לאבטחת המידע אודותייך ולצורך כך אנו מפעילים אמצעי אבטחה פיזיים, מנהליים וטכנולוגיים, שנועדו להגן על שלמות המידע שנאסף אודותייך באמצעות אמצעי התקשורת. האתר והאפליקציה תומכים בסטנדרט ההצפנה המקובל(SSL) המגן על כל המידע והנתונים אשר נאספים על ידינו, ולכן הם מוגנים מפני זליגה לאחרים. בנוסף לכך, אם הנך משתמש במחשב משותף אנו ממליצים שתתנתק מהחשבון שלך לפני שתסיים את השימוש במחשב המשותף. אמצעי זה יבטיח גם שאף אדם אחר מלבדך לא ישתמש בחשבון שלך מהמחשב המשותף.
יוזכר כי השימוש ברשת האינטרנט לרבות העברת מידע באמצעים מקוונים אינה בטוחה לחלוטין. על אף שאנו עושים את מיטב מאמצינו על מנת להגן על כל המידע הנאסף על ידינו, איננו יכולים לערוב לאבטחת המידע שלך הנאסף ו/או מועבר באמצעות השירותים. כל העברת מידע הינה על אחריותך בלבד. איננו אחראים לחדירה ו/או לעקיפה להגדרות הפרטיות או אמצעי אבטחה כלשהם הקיימים באתר ו/או באפליקציה ו/או במכשיר שלך (מחשב נייח, מכשיר נייד וכיו"ב) ממנו תספק לנו את המידע.

9. שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי והמלא, על מנת לשקף שינויים בקשר עם מדיניות הפרטיות של החברה, ועליך לבדוק דף זה מעת לעת. ככל שאנו נבצע שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, אנו ניידע אותך על תאריך העדכון בראש דף זה. ככל והנך תמשיך לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה שלנו לאחר שאנו נפרסם שינוי במדיניות פרטיות זו, פירושו שהנך מסכים לכל השינויים שיחולו במדיניות הפרטיות זו. במידה והנך מתנגד לשינויים כלשהם, עליך לסגור את החשבון שלך לאלתר.

10. צור עמנו קשר

אם יש לך שאלות כלשהן על מדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו בכתובת: support@juul.co.il